ТЪРГОВСКО ПРАВО

1. Консултации при подготовка и договаряне на търговски сделки (изготвяне на предложения за най-точна и адекватна защита на интересите на клиента, насоки и съдействие при търговски преговори). Търговско право

2. Бизнес консултиране и управление на проекти (правни консултации и посредническа дейност при осигуряване на банково финансиране за инвестиционни проекти на търговски дружества; консултации при сключване на договор за банков кредит и лизинг; правни анализи и консултации за инвестиционния климат у нас за целите на чуждестранното инвестиране на територията на Република България).

3. Представителство пред съда при търговски спорове (процесуално представителство пред всички съдилища, подаване на необходимите документи, изготвяне на стратегии за защита интересите на клиента и тяхното реализиране; консултации и представителство на кредитори на дружества в открито производство по несъстоятелност във връзка с предявяването на техните права, участието им в събранието и комитета на кредиторите, приемането на оздравителни планове, разпределение на осребреното имущество и др.).

4. Подготовка на документи и търговски договори (изготвяне на проектодоговори, предварителни и окончателни договори, подготовка и подаване на заявления и документи за разрешения, лицензи и др.).

5. Проучване и анализ на възможностите за въвеждане на нови търговски практики (анализ на законодателството и изготвяне на становище относно законово установени изисквания и задължения относно предлаганата нова търговска практика).

6. Правни консултации и посредничество при сключване на застрахователни договори (защита правата на застрахованите при настъпване на злополука или друго застрахователно събитие; сключването на имуществени застраховки). Търговско право