ТЪРГОВСКО ПРАВО

1. Консултации при подготовка и договаряне на търговски сделки (изготвяне на предложения за защита на интересите на клиента, насоки и съдействие при търговски преговори). Търговско право

2. Представителство пред съда при търговски спорове (процесуално представителство пред всички съдилища, подаване на необходимите документи, изготвяне на стратегии за защита интересите на клиента и тяхното реализиране).

3. Подготовка на документи и търговски договори, посредничество при сключване на търговски договори (изготвяне на проектодоговори, предварителни и окончателни договори, подготовка и подаване на заявления и документи за разрешения, лицензи и др.).

4. Проучване и анализ на възможностите за въвеждане на нови търговски практики (анализ на законодателството и изготвяне на становище относно законово установени изисквания и задължения относно предлаганата нова търговска практика).

5. Правни консултации, изготвяне на документи и представителство пред Агенция по вписванията (вписване на обстоятелства и промени в обстоятелства по партидите на юридически лица и еднолични търговци).