КОНКУРЕНТНО ПРАВО

Манев&Партнърс има богата и дългогодишна практика в сферата „конкурентно право“ и защитата от нелоялна конкуренция. В кантората работят едни от най-изявените специалисти в областта, които освен практически постижения имат и принос в изясняване на научните аспекти на законодателството в областта на конкуренцията.

Услугите, които „Манев&Партнърс“ предлага в сферата на конкурентното право, включват:

Kонкурентното право и антитръстовото законодателство на ЕС


1. Консултации в областта на конкурентното право на Република България и антитръстовото законодателство на ЕС, по-конкретно консултации, свързани със:
  • забранени споразумения, решение на сдружения на предприятия и съгласувани практики (картели);
  • злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара;
  • концентрация на стопанска дейност;
  • нелоялна конкуренция.

Процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията


2. Процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията по преписки, свързани с нарушения на Закона за защита на конкуренцията, както и в производства по получаване на разрешения при концентрация на стопанска дейност и в производства по уведомления за освобождаване на споразумения, решения и съгласувана практика от забраната по чл. 9 от ЗЗК.

Процесуално представителство пред Върховния административен съд


3. Процесуално представителство пред Върховния административен съд в производства по обжалване на решения на Комисията по защита на конкуренцията.

Конкурентно право - Адвокатска кантора Манев и Партньори