ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Засиленият интерес, както на българския, така и на чуждестранния бизнес, към публичните проекти, включително такива, финансирани със средства от ЕС, увеличи многократно броя на обществени поръчки през последните години в Република България, поради което тяхната регламентация претърпя редица промени. В сила от 15 април 2016 г. е изцяло нов Закон за обществени поръчки  (ЗОП), като е приет и Правилник за прилагането му (ППЗОП) . Ето защо, както за Възложителите, така и за Участниците в процедурите за възлагане на обществената поръчка, стана все по-необходимо използването на експертна помощ. Ние от адвокатска кантора Manev & Partners залагаме на дългогодишната си експертиза на национално и европейско ниво.

Услуги в сферата на обществените поръчки


Услугите, които кантората ни предлага в сферата на обществените поръчки, включват:

1. Консултации на възложители и участници в процедури, свързани с прилагането на ЗОП и ППЗОП, както и европейското законодателство.

2. Правна помощ при подготовка на документация за участие в обявена обществена поръчка.

3. Изготвяне на правен анализ на Обявлението и документацията за участие в съответната обществена поръчка с оглед преценка за съответствието ѝ с изискванията на ЗОП, ППЗОП и др. приложими за конкретния случай нормативни актове, вкл. и европейски актове.

4. Преглед на относимата административна и съдебната практика с оглед спецификите на съответния казус.

5. Подготовка и подаване на жалба до Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) против решения за откриване на процедурата, както и срещу действия и бездействия на Възложител на обществена поръчка по ЗОП и НВМОП.

6. Подготовка и подаване на искане за налагане на временна мярка „спиране“ на обществена поръчка до КЗК и евентуално обжалване на определението ѝ пред ВАС.

7. Подготовка, подаване на жалба и процесуално представителство пред КЗК във връзка с обжалване на обществена поръчка.

8. Подготовка и подаване на жалба до Върховен административен съд  против решение на КЗК по ЗОП и процесуално представителство пред съда.