ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Манев&Партнърс има богат и дългогодишен опит в областта интелектуална собственост, като предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на обектите на интелектуална собственост.

Освен във фазата на регистрация на обектите на индустриална собственост нашият екип осъществява и последваща защита при нарушение на правата върху тези обекти както по съдебен, така и извънсъдебен път.

индустриална собственост - патентно ведмоство

 • Процедура за издаване на патент (анализ на техническото решение, изследване на предшестващото състояние на техниката, подготовка на описанието и патентните претенции, подаване на искането за издаване на патент и провеждане на процедурата пред Патентно ведомство до издаването на защитния документ)
 • Процедура за регистрация на полезен модел (анализ на техническото решение, изследване на предшестващото състояние на техниката, подготовка на описанието и претенциите, подаване на искането за регистрация и провеждане на процедурата пред Патентно ведомство до издаването на защитния документ)
 • Процедура за регистрация на търговска марка (анализ и предлагане на адекватен диапазон от стоки и услуги, за които да се заяви марката, подготовка и подаване на заявката за регистрация, проучване за по-ранни идентични или сходни марки, провеждане на процедурата по регистрация, включително процедура/и по отмяна на по-ранни марки, с цел успешна регистрация на заявената марка)
 • Процедура за регистрация на промишлен дизайн (подготовка и подаване на заявката за регистрация на промишления дизайн, проучване за по-ранни дизайни с оглед преценка за новост и оригиналност на заявения дизайн, провеждане на процедурата по регистрация на дизайна пред Патентно ведомство до издаването на защитния документ)
 • Административни производства, свързани с поддържането и защитата на регистрацията на обектите на индустриална собственост, както и отказа от регистрация, отмяната и заличаването на обектите, включително производства по опозиции, отмяна и заличаване на търговски марки, заличаване на регистрацията на промишлени дизайни, на полезни модели, обявяване на недействителност на патенти, както и производства, свързани с вписване на промени и/или нови обстоятелства по регистрирани обекти
 • Процедура за издаване на Европейски патент (подаване на искането за издаване на Европейски патент и провеждане на процедурата пред Европейското патентно ведомство до издаването на защитния документ, ангажиране на местни патентни представители в страните, в които се иска закрила, с оглед депозиране на превод на описанието и патентните претенции пред местното патентно ведомство)
 • Процедура за регистрация на търговска марка на Общността (CTM) (анализ и предлагане на адекватен диапазон от стоки и услуги, за които да се заяви марката, подготовка и подаване на заявката за регистрация, проучване за по-ранни идентични или сходни СТМ марки, провеждане на процедурата по регистрация, включително процедура/и по опозиция и отмяна на по-ранни марки, с цел успешна регистрация на заявената марка)
 • Процедура за регистрация на промишлен дизайн на Общността (CRD) (подготовка и подаване на заявката за регистрация на промишления дизайн, провеждане на процедурата по регистрация на дизайна до издаването на защитния документ)
 • Производства, свързани с поддържането и защитата на регистрацията на обектите, както и отказа от регистрация, отмяната и заличаването на обектите, включително производства по опозиции, отмяна и заличаване на търговски марки и  заличаване на регистрацията на промишлени дизайни, както и производства, свързани с вписване на промени и/или нови обстоятелства по регистрирани обекти
 • Процедура за регистрация на търговска марка на Общността (CTM) (анализ и предлагане на адекватен диапазон от стоки и услуги, за които да се заяви марката, подготовка и подаване на заявката за регистрация, проучване за по-ранни идентични или сходни СТМ марки, провеждане на процедурата по регистрация, включително процедура/и по опозиция и отмяна на по-ранни марки, с цел успешна регистрация на заявената марка)
 • Процедура за заявяване на патент – PCT патент (подаване на искането за издаване на РСТ патент и провеждане на процедурата пред Международното бюро, ангажиране на местни патентни представители в страните, в които се иска закрила, с оглед депозиране на превод на описанието и патентните претенции пред местното патентно ведомство)
 • Процедура за заявяване на търговска марка – Мадридска система за регистрация (анализ и предлагане на адекватен диапазон от стоки и услуги, за които да се заяви марката, подготовка и подаване на заявката за международна регистрация, ангажиране на местен представител по марки, който в случай на отказ от регистрация да поеме по-нататъшната защита)
 • Процедура за заявяване на промишлен дизайн – Хагска система за регистрация (подготовка и подаване на заявката за международна регистрация, ангажиране на местен представител по дизайн, който в случай на отказ от регистрация да поеме по-нататъшната защита)
 • Съдебните органи (провеждане на съдебни процедури за защита на патенти, права върху търговски марки и промишлени дизайни, установяване факта на недобросъвестност при заявяване на марка, обжалване на решенията на Патентно ведомство на Република България за откази от издаване на патент, регистрация на търговска марка и промишлен дизайн, както и решенията по други административни производства в Патентно ведомство на Република България, процесуално представителство пред Върховния административен съд срещу/в подкрепа на решения на Комисията за защита на конкуренцията)
 • Агенция „Митници“ (подаване на искане за прилагане на гранични мерки за защита на обекти на интелектуална собственост, снабдяване с мостри или фотографски изображения на мостри от задържаните стоки (в случай на задържане на контрафактни стоки), предприемане на други действия, свързани с процедурата по прилагане на гранични мерки)
 • Комисия за защита на конкуренцията (предприемане на действия по образуване на производство за санкциониране на нелоялна конкуренция по реда на Закона за защита на конкуренцията и процесуално представителство пред Комисията в рамките на производството)
 • Патентно ведомство на Република България (предприемане на действия по образуване на производство за санкциониране нарушения на права върху търговски марки и промишлени дизайни)
 • Стартиране на процедури за реализиране на наказателна отговорност на нарушителите на права върху интелектуална собственост
 • Разпореждане с права върху обекти на интелектуална собственост (договори за прехвърляне на патенти, марки, дизайни, договори за лицензия, know-how, информация, представляваща търговска тайна, франчайзингови договори, декларации за съгласие и др.)
 • Сливане, вливане, разделяне и отделяне на търговски дружества, продажба на търговско предприятие (в частта, касаеща обектите на интелектуална собственост)индустриална собственост
 • Търговска дистрибуция

В последните години се наблюдава висока активност в сферата на защитата на интелектуалната собственост в България – повишава се броят на регистрираните търговски марки, промишлени дизайни, изобретения и полезни модели. Регистрацията на хиляди обекти на индустриална собственост води и до множество конфликти на интереси между различни конкуренти.

За да осигурим по-ефективна защита за своите клиенти, сме разработили специален пакет от услуги за наблюдение, наречени IP WATCH, със следните версии:

Промени в Закона за марките и географските означения
Още с промените на ЗМГО през 2005 (вече отменен), а и при действието на новия ЗМГО, услугата TRADEMARK WATCH става много полезна и необходима за притежателите на търговски марки. Съгласно тези промени, възпроизведени и в новия закон, Българското патентно ведомство публикува всички заявки за търговски марки и всяко лице има възможност да подаде възражение срещу тази заявка, преди тя да бъде регистрирана.

България и Европейският съюз
След присъединяването на България към Европейския съюз настъпиха множество промени в състоянието на системата за защита на индустриалната собственост.
Регистрацията на Европейска марка действа и на територията на Република България, като тази система за регистрация се различава от съществуващата в България система за регистрация на национална марка, действаща към момента на присъединяването в Съюза. При регистрацията на Европейска марка не се прави служебно проучване за наличието на по-рано регистрирани сходни марки за териториите на страните членки. Тази задача е оставена изцяло в ръцете на притежателите на марки, които имат право да подадат опозиция срещу регистрирането на заявената Европейска марка, ако преценят, че тази марка би нарушила техни по-ранни права (тяхна по-рано заявена или регистрирана марка, или други по-ранни права, съгласно Регламента за регистрация на Европейска марка).
Възможността да се подаде опозиция е вече отдавна възприета и в производството по регистрация на национална марка. Във връзка с тази възможност е много важно получаването на своевременна информация за появата на нови сходни заявки за марки.