Полезен модел е изключителното авторско право, предоставено от патентното ведомства на дадена държава за изобретение, което е ново, включва изобретателска стъпка и способно да се използва в промишлеността.Полезният модел е един от обектите на интелектуална собственост. На международно ниво закрилата му е предвидена в Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост. В българския превод на чл. 1, ал. 2 на Конвенцията полезните модели са посочени с термина „полезен образец“. Във вътрешното ни законодателство уредбата се съдържа в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели  – чл. 73 и сл.

Полезният модел е нов, когато не е част от състоянието на техниката. Състоянието на техниката включва всичко, което е станало общодостъпно чрез използване в Република България, чрез писмено или устно описание или по друг начин, където и да е по света (чл. 73а, ал. 2, т. 1). Едно техническо решение се счита за общодостъпно, когато признаците му са разкрити в пълнота и същността му може да се разбере, така че всеки, който пожелае, може да се запознае с тях. От буквалното тълкуване на изискването на закона следва, че при преценка на новостта се търси само използване в рамките на територията на България, докато писменото или устното описание на признаци на обекта опорочава новостта, независимо къде по света е направено. Преценката на новостта на заявен полезен модел се извършва като той се сравнява с друг обект със същото предназначение, известен от състоянието на техниката. Претендираният полезен модел няма да бъде нов, ако признаците му ясно и недвусмислено могат да се извлекат от съдържанието на документ, в който е описан обект, който вече е част от състоянието на техниката.

Състоянието на техниката включва и съдържанието на националните заявки за патент или полезен модел, както и европейските и международни заявки, в които България е посочена страна, ако бъдат публикувани в бюлетина на Българското патентно ведомство обществени поръчки.

Състоянието на техниката се преценява към датата на подаване на заявката за регистрация на полезния модел, съответно към датата на приоритета.

Съществуват и случаи, когато същността на полезен модел вече е била разкрита, но това не опорочава неговата новост. Тези случаи са посочени в чл. 73б от Закона.

Следващият критерий за закрила на полезен модел е изобретателската стъпка. Това е изискване за предоставяне на закрила, въведено с изменението на закона с ДВ бр. 64 от 2006 г. Полезният модел има изобретателска стъпка, когато лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основа на състоянието на техниката. Тук критериите за изобретателска стъпка са занижени в сравнение с критериите за изобретателска стъпка при изобретенията. На първо място изобретателската стъпка се преценява с помощта на абстрактния мащаб на „лице с обичайни знания и умения в областта“. При изобретенията мащабът е „специалист в областта“. Според Наредбата за заявките за патенти специалист в областта е човек, който познава общото състояние на техниката в неговата и съседни области и притежава общи технически познания, присъщи на всеки техник, както и умение, с което сам може да усъвършенства своята област – чл. 43, ал. 3 от Наредбата. И при двата мащаба се изисква следователно лицето да притежава знания и умения в своята област. При полезния модел мащабът е лице с „обичайни“ знания, а при изобретението критерият е знания за общото състояние на техниката в областта и съседните ѝ области в допълнение на общите (обичайните) знания. Следователно при специалиста в областта се изискват по-пълни познания, по-високо ниво на компетентност. А при лицето с обичайни познания са достатъчни такива, каквито повечето практици в съответната област притежават. При специалиста в областта са по-високи и изискванията за неговите умения – в допълнение към обичайните умения в областта се изисква и умение сам да може да усъвършенства своята област конкурентно право.

Правната закрила на полезен модел се предоствя с патент. Патентът за полезен модел, известен още като мини патент, е ограничен в териториален и времеви аспект както следва:

– за територията в същия аспект като изобретенията адвокатска кантора

– срокът за действие е 4 години от датата на подаване на заявката с възможност за продължаване на закрилата с 2 последователни периода по 3 години. Общият срок е максимум 10 години търговско право.