Патентът защитава специфични обекти на интелектуалната собственост, а именно изобретенията на изобретателите. Патентът осигурява монопол върху патентования продукт (изделие или метод). Това са такива обекти, чиято висока стойност произтича основно от техния оригинален замисъл и способността им да решават технически проблеми чрез новаторски методи. Тъй като процесът по създаване на изобретения отнема време, усилия и средства, законът дава определени имуществени и неимуществени права на изобретателите върху техните изобретения. Това са такива права, упражняването на които по принцип не носи икономическа облага. Пример за неимуществено право е правото на изобретателя да бъде посочен като такъв в заявката за патент, публикацията на патента и свидетелството за издаден патент. По-важните права са имуществените те дават възможност на титуляра им да получи определена икономическа изгода от своята дейност.Три са основните имуществени права, които патентната осигурява:

Право на ползване на изобретението, включително неговото производство, имитация, продажба, внос и износ;

Право на забрана на други лица да използват изобретението.

Право на разрешение на трети лица да използват изобретението търговско право.

Правата върху изобретението се простират само върху неговото използване за търговски цели. Допустимо е други лица да използват патентованото изобретение за лични нужди както и за научни цели. Също така, ако някой е използвал изобретението преди да заявя патентоването му, то той може да продължи да го използва в същия обем дори и след като аз получа патент.

За разлика от авторско право, патентната защита не възниква със създаването на изобретението. Тя възниква само след като изобретател я поиска и след като, в рамките на законово уредена процедура, докаже пред Патентното ведомство, че изобретението отговаря на законовите изисквания за патент.

За патентопритежателя съществуват някои ограничения – в определени случаи не се иска неговото съгласие. Тъй като един абсолютен юридически монопол върху използването на патентования обект, би се отразил негативно върху обществените интереси, са предвидени ограничения, които смекчават забраната за използване без разрешение на патентопритежателя, когато няма опасност да му се нанесат значителни вреди и с оглед на националните интереси използването е оправдано.

Заявката за патент се подава от изобретателя (или от негов правоприемник) или от неговия работодател. Правото на заявяване се придобива въз основа на юридическия факт на авторство – създаване на техническа идея, която притежава белезите на патентоспособно изобретение или полезен модел.

1) Правото на заявяване принадлежи 1) на изобретателя или 2) на всички съизобретатели, но всеки от тях може да го упражни, ако другите откажат (чл. 13, ал. 1).

2) Правото на наследяване може да се прехвърля и наследява – може да принадлежи на наследник или на частен правоприемник (чл. 13, ал. 1).

3) Служебно изобретение (създадено при изпълнение на задължения, произтичащи от трудови или дру