Патентът защитава специфични обекти на интелектуалната собственост, а именно изобретенията на изобретателите. Патентът осигурява монопол върху патентования продукт (изделие или метод). Това са такива обекти, чиято висока стойност произтича основно от техния оригинален замисъл и способността им да решават технически проблеми чрез новаторски методи. Тъй като процесът по създаване на изобретения отнема време, усилия и средства, законът дава определени имуществени и неимуществени права на изобретателите върху техните изобретения. Това са такива права, упражняването на които по принцип не носи икономическа облага. Пример за неимуществено право е правото на изобретателя да бъде посочен като такъв в заявката за патент, публикацията на патента и свидетелството за издаден патент. По-важните права са имуществените те дават възможност на титуляра им да получи определена икономическа изгода от своята дейност.Три са основните имуществени права, които патентната осигурява:

Право на ползване на изобретението, включително неговото производство, имитация, продажба, внос и износ;

Право на забрана на други лица да използват изобретението.

Право на разрешение на трети лица да използват изобретението търговско право.

Правата върху изобретението се простират само върху неговото използване за търговски цели. Допустимо е други лица да използват патентованото изобретение за лични нужди както и за научни цели. Също така, ако някой е използвал изобретението преди да заявя патентоването му, то той може да продължи да го използва в същия обем дори и след като аз получа патент.

За разлика от авторско право, патентната защита не възниква със създаването на изобретението. Тя възниква само след като изобретател я поиска и след като, в рамките на законово уредена процедура, докаже пред Патентното ведомство, че изобретението отговаря на законовите изисквания за патент.

За патентопритежателя съществуват някои ограничения – в определени случаи не се иска неговото съгласие. Тъй като един абсолютен юридически монопол върху използването на патентования обект, би се отразил негативно върху обществените интереси, са предвидени ограничения, които смекчават забраната за използване без разрешение на патентопритежателя, когато няма опасност да му се нанесат значителни вреди и с оглед на националните интереси използването е оправдано.

Заявката за патент се подава от изобретателя (или от негов правоприемник) или от неговия работодател. Правото на заявяване се придобива въз основа на юридическия факт на авторство – създаване на техническа идея, която притежава белезите на патентоспособно изобретение или полезен модел.

1) Правото на заявяване принадлежи 1) на изобретателя или 2) на всички съизобретатели, но всеки от тях може да го упражни, ако другите откажат (чл. 13, ал. 1).

2) Правото на наследяване може да се прехвърля и наследява – може да принадлежи на наследник или на частен правоприемник (чл. 13, ал. 1).

3) Служебно изобретение (създадено при изпълнение на задължения, произтичащи от трудови или други правоотношения на изобретателя ) – правото принадлежи на работодателя, ако той подаде заявка в тримесечен срок от получаване на уведомление от изобретателя за създаването на изобретението, иначе преминава върху изобретателя (може да бъде уговорено да принадлежи и на двамата).

Дизайн е естетическото и ергономично комплексно свойство на дадено изображение или изделие на приложното изкуство или промишлеността. В разширен смисъл засяга и конструкцията на дадено изделие. Промишленият дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите и т.н. Този продукт трябва да е получен по промишлен или занаятчийски начин обществени поръчки.

Автор е лицето, създало дизайна. Правото на авторство е безсрочно и непрехвърляемо.

Правото върху дизайна се придобива след регистрацията му в Патентното ведомство, считано от датата на подаване на заявката. Това конкурентно право е изключително. Регистрира се дизайн, който е нов и оригинален.

Дизайнът е нов, ако преди датата на подаване на заявката за регистрация, не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез регистрация, публикация или разгласяване по друг начин.

Дизайнът е оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава, се различава от впечатлението, което създава разгласен преди датата на заявката дизайн.

Регистрацията на дизайна е за срок от 10 години, но може да се подновява 3 пъти за по 5 години. Правото на заявяване принадлежи на автора. Когато дизайна е служебен правото на заявяване принадлежи на работодателя или поръчващия, но ако това право не се упражни в 3-месечен срок от писменото уведомление за създадения дизайн, това право преминава в/у автора ако не е уговорено друго. Дизайнът е служебен, когато е направен при изпълнение на трудово правоотношение или поръчка.

Пред Патентното ведомство се подава заявка, като няколко дизайна могат да се включат в една множествена заявка. Заявителя има право да раздели заявката до вземане на решение по нея. От датата на подаване на заявката на заявителя се признава правото на приоритет пред по-късно направени заявки за регистрация на идентични дизайни. Извършва се формална експертиза и експертиза по същество.

Правото върху дизайн включва: използване – производство, предлагане и излагане на пазара, внос или износ; разпореждане; забрана на 3-ти лица без съгласие на притежателя да копират или използват дизайна. Правото върху дизайн може да принадлежи върху 1 или повече лица. Всеки съпритежател може да го ползва без съгласието на съпритежателите, освен ако писмено не е уговорено друго.

Прехвърляне. Прехвърлянето се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни по молба на една от страните, има действие спрямо 3-ти лица от датата на вписването. Притежателят на правото на дизайн може да разреши използването с лицензионен договор. Лицензията може да е изключителна или неизключителна, когато не е уговорено друго е неизключителна. Договорът се вписва в Държавния регистър по молба на лицнзополучателя.

Регистрацията се прекратява с изтичането на срока, отказ на притежателя, прекратяване на ЮЛ – притежател на дизайн без правоприемство.

Заличаването на регистрацията става по молба на всяко лице, когато: дизайна е регистриран в противоречие с чл.3 или чл.11, ал.1 от ЗПД; е изключен от закрила чл.11., ал2; е идентичен с дизайн – обект на национална или м/ународна заявка; включва обект на по-ранно адвокатска кантора на 3-то лице по ЗАвПСП; е регистриран при неспазване на изискванията по чл.2 от ЗПД.

Заличаването на регистрацията има действие от датата на подаване на заявката. Не засяга влезли в сила решения по искове за нарушение и лицензионни договори, доколкото са изпълнени преди заличаването, освен ако не е уговорено друго.