Търговско право

(изготвяне на предложения за най-точна и адекватна защита на интересите на клиента, насоки и съдействие при търговски преговори)

(правни консултации и посредническа дейност при осигуряване на банково финансиране за инвестиционни проекти на търговски дружества; консултации при сключване на договор за банков кредит и лизинг; правни анализи и консултации за инвестиционния климат у нас за целите на чуждестранното инвестиране на територията на Република България)

(процесуално представителство пред всички съдилища, подаване на необходимите документи, изготвяне на стратегии за защита интересите на клиента и тяхното реализиране; консултации и представителство на кредитори на дружества в открито производство по несъстоятелност във връзка с предявяването на техните права, участието им в събранието и комитета на кредиторите, приемането на оздравителни планове, разпределение на осребреното имущество и др.)

(изготвяне на проектодоговори, предварителни и окончателни договори, подготовка и подаване на заявления и документи за разрешения, лицензи и др.)

(анализ на законодателството и изготвяне на становище относно законово установени изисквания и задължения относно предлаганата нова търговска практика)

(защита правата на застрахованите при настъпване на злополука или друго застрахователно събитие; сключването на имуществени застраховки)