Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/partners/public_html/inc/head_operations.php on line 8
Вещно право - Сфери на дейност - МС Партнърс

Сфери на дейност - Вещно право

„Манев&Партнърс разполага с опитни юристи и осъществява висококвалифицирано правно обслужване и представителство пред компетентните органи в областта на придобиване, управление, развитие и разпореждане с вещни права, обезпечения, анализ на пазарната стойност на имотите и тяхното предназначение. Освен това предлага консултации в областта на инвестициите в недвижими имоти, участие в инвестиционни проекти, свързани със строителство, и координиране на цялостното изпълнение на проекта.

Услугите, които „Манев&Партнърс предлага, включват:

1. Консултации при закупуване на недвижим имот

 • Детайлни анализи на правния режим на имотите и тяхната индивидуализация, проучване документите за собственост на продавача, отношения на съсобственост, наличие на вещни тежести, наличие на вещни, облигационни или административни пречки за придобиването на собствеността;
 • Консултиране процеса на проучване на инфраструктурата и параметрите на застрояване на имота;
 • Професионално водене на преговори;
 • Правна помощ при изваждане на документи, свързани с купувача, необходими за целите на сделката;
 • Изготвяне на предварителен и окончателен договор за продажбата при внимателен анализ на всички юридически аспекти на защита интересите на купувача;
 • Консултиране при схеми за обезпечение интереса на купувача при заплащане цената (банкова гаранция, блокирани банкови сметки).

2. Консултации при учредяване право на строеж срещу обезщетение:

 • Консултиране процеса на договаряне на параметрите на обезщетението;
 • Изготвяне на предварителен договор;
 • Подготовка на необходимите документи и организиране на сделката пред нотариус;
 • Координиране изпълнението на отделните етапи от строителството до предаване на обекта с разрешение за ползване.

3. Консултации при проектиране и строителство:

 • Консултиране процеса на проектиране на сградата;
 • Консултиране процеса на съгласуване на проектите със съответните държавни и общински органи и институции, процедури по уведомяване на заинтересованите лица;
 • Консултиране процеса на изменение на Работния и Подробния устройствен план във връзка с изграждането на сградата;
 • Правна помощ при получаване на виза за проучване и проектиране, разрешение за строеж и други строителни книжа;
 • Изготвяне на договори за проектантски услуги, договори за строителство и други договори между купувача и трето лице във връзка с изграждането на сградата;
 • Изготвяне и подаване на молби, попълване на декларации и други във връзка с получаване на съответни документи и удостоверения от компетентните държавни и общински органи и институции за целите на изграждането на сградата.

4. Консултации при продажба на обектите в сградата:

 • Реклама на продаваните обекти (апартаменти, магазини, гаражи и паркоместа);
 • Проучване на пазара на недвижими имоти в района на продаваните обекти;
 • Организиране на търсенето на потенциални купувачи на обектите, включително чрез агенции за недвижими имоти;
 • Запознаване на потенциалните купувачи с надлежна информация за продаваните обекти;
 • Предприемане на необходимите правни и фактически действия за изготвяне и сключване на предварителни договори за продажба на обектите;
 • Провеждане на преговорите с купувачите;
 • Съдействие за осигуряване на необходимите документи, свързани с прехвърляне на собствеността върху обектите;
 • Организиране на изповядването на сделките пред нотариус;
 • Правни и фактически действия за търсене на отговорността на купувачи при неизпълнение на произтичащи от предварителните договори задължения.

5. Консултации при управление на имоти:

 • Отдаване под наем;
 • Правни и фактически действия за търсене на отговорността на наемателя при неизпълнение на произтичащи от договорите за наем задължения.

© 2008 - 2020 МС Партнърс. Всички права запазени.
Уеб дизайн и програмиране: M3 Web