Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/partners/public_html/inc/head_operations.php on line 8
Интелектуална Собственост - Сфери на дейност - МС Партнърс

Сфери на дейност - Интелектуална Собственост

„Манев&Партнърс“ има богат и дългогодишен опит в областта на интелектуалната собственост, като предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на обектите на интелектуална собственост.

Освен във фазата на регистрация на обектите на индустриална собственост нашият екип осъществява и последваща защита при нарушение на правата върху тези обекти както по съдебен, така и извънсъдебен път.


1. Представителство пред Патентно ведомство на България относно:  

 • Процедура за издаване на патент (анализ на техническото решение, изследване на предшестващото състояние на техниката, подготовка на описанието и патентните претенции, подаване на искането за издаване на патент и провеждане на процедурата пред Патентно ведомство до издаването на защитния документ)
 • Процедура за регистрация на полезен модел (анализ на техническото решение, изследване на предшестващото състояние на техниката, подготовка на описанието и патентните претенции, подаване на искането за регистрация и провеждане на процедурата пред Патентно ведомство до издаването на защитния документ)
 • Процедура за регистрация на търговска марка (анализ и предлагане на адекватен диапазон от стоки и услуги, за които да се заяви марката, подготовка и подаване на заявката за регистрация, проучване за по-ранни идентични или сходни марки, провеждане на процедурата по регистрация, включително процедура/и по отмяна на по-ранни марки, с цел успешна регистрация на заявената марка)
 • Процедура за регистрация на промишлен дизайн (подготовка и подаване на заявката за регистрация на промишления дизайн, проучване за по-ранни дизайни с оглед преценка за новост и оригиналност на заявения дизайн, провеждане на процедурата по регистрация на дизайна пред Патентно ведомство до издаването на защитния документ)

2. Представителство пред Европейското патентно ведомство относно:

 • Процедура за издаване на Европейски патент (подаване на искането за издаване на Европейски патент и провеждане на процедурата пред Европейското патентно ведомство до издаването на защитния документ, ангажиране на местни патентни представители в страните, в които се иска закрила, с оглед депозиране на превод на описанието и патентните претенции пред местното патентно ведомство)

3. Представителство пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) относно:

 • Процедура за регистрация на търговска марка на Общността (CTM) (анализ и предлагане на адекватен диапазон от стоки и услуги, за които да се заяви марката, подготовка и подаване на заявката за регистрация, проучване за по-ранни идентични или сходни СТМ марки, провеждане на процедурата по регистрация, включително процедура/и по опозиция и отмяна на по-ранни марки, с цел успешна регистрация на заявената марка) 
 • Процедура за регистрация на промишлен дизайн на Общността (CRD) (подготовка и подаване на заявката за регистрация на промишления дизайн, провеждане на процедурата по регистрация на дизайна пред ОHIM до издаването на защитния документ)

4. Представителство пред Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) относно:

 • Процедура за заявяване на патент – PCT патент (подаване на искането за издаване на РСТ патент и провеждане на процедурата пред Международното бюро, ангажиране на местни патентни представители в страните, в които се иска закрила, с оглед депозиране на превод на описанието и патентните претенции пред местното патентно ведомство)
 • Процедура за заявяване на търговска марка – Мадридска система за регистрация (анализ и предлагане на адекватен диапазон от стоки и услуги, за които да се заяви марката, подготовка и подаване на заявката за международна регистрация, ангажиране на местен представител по марки, който в случай на отказ от регистрация да поеме по-нататъшната защита) 
 • Процедура за заявяване на промишлен дизайн – Хагска система за регистрация (подготовка и подаване на заявката за международна регистрация, ангажиране на местен представител по дизайн, който в случай на отказ от регистрация да поеме по-нататъшната защита)

5. Осъществяване на стратегия за защита за обекти на интелектуална собственост пред:

 • Съдебните органи (провеждане на съдебни процедури за защита на права върху обекти на авторско право, патенти, търговски марки и промишлени дизайни, установяване факта на недобросъвестност при заявяване на марка, обжалване на решенията на Патентно ведомство на Република България за откази от издаване на патент, регистрация на търговска марка и промишлен дизайн, процесуално представителство пред Върховния административен съд срещу/в подкрепа на решения на Комисията за защита на конкуренцията) 
 • Агенция „Митници“ (подаване на искане за прилагане на гранични мерки за защита на обекти на интелектуална собственост, снабдяване с мостри или фотографски изображения на мостри от задържаните стоки (в случай на задържане на контрафактни стоки), предприемане на други действия, свързани с процедурата по прилагане на гранични мерки)
 • Комисия за защита на конкуренцията (предприемане на действия по образуване на производство за санкциониране на нелоялна конкуренция по реда на Закона за защита на конкуренцията и процесуално представителство пред Комисията в рамките на производството)
 • Патентно ведомство на Република България (предприемане на действия по образуване на производство за санкциониране нарушения на права върху търговски марки и промишлени дизайни)
 • Стартиране на процедури за реализиране на наказателна отговорност на нарушителите на права върху интелектуална собственост

6. Регистрация и защита на домейн имена за областта ".bg"

 

7. Консултации в областта на Авторското право:

 • Цялостен анализ на процеса по създаване на обекта на авторско право и предлагане на адекватно решение за защитата му
 • Изготвяне на необходимите договори и документи с авторите или носителите на авторски права за отстъпване правото на ползване на обекта на авторско право
 • Подпомагане процеса на преговори с носителите на авторско право за придобиване на правото за използване

8. Консултации и подготовка на документи, свързани с:

 • Разпореждане с права върху обекти на интелектуална собственост (договори за прехвърляне на патенти, марки, дизайни, договори за лицензия, договори за отстъпване на авторски права, know-how, информация, представляваща търговска тайна, франчайзингови договори, декларации за съгласие и др.)
 • Сливане, вливане, разделяне и отделяне на търговски дружества, продажба на търговско предприятие (в частта, касаеща обектите на интелектуална собственост)
 • Търговска дистрибуция 

9. Наблюдение на Интелектуалната собственост - IP Watch:

В последните години се наблюдава висока активност в сферата на защитата на интелектуалната собственост в България – повишава се броят на регистрираните търговски марки, промишлени дизайни, изобретения и полезни модели. Регистрацията на хиляди обекти на индустриална собственост води и до множество конфликти на интереси между различни конкуренти.

За да осигурим по-ефективна защита за своите клиенти, сме разработили специален пакет от услуги за наблюдение, наречени IP WATCH, със следните версии:

Промени в Закона за марките и географските означения
След промените на ЗМГО, които са в сила от август 2005, услугата TRADEMARK WATCH става много полезна и необходима за притежателите на търговски марки. Съгласно тези промени Българското патентно ведомство публикува всички заявки за търговски марки и всяко лице има възможност да подаде възражение срещу тази заявка, преди тя да бъде регистрирана.


България и Европейският съюз
След присъединяването на България към Европейския съюз настъпиха множество промени в състоянието на системата за защита на индустриалната собственост.
Регистрацията на Европейска марка действа и на територията на Република България, като тази система за регистрация се различава от съществуващата в България система за регистрация на национална марка. При регистрацията на Европейска марка не се прави служебно проучване за наличието на по-рано регистрирани сходни марки за териториите на страните членки. Тази задача е оставена изцяло в ръцете на притежателите на марки, които имат право да подадат опозиция срещу регистрирането на заявената Европейска марка, ако преценят, че тази марка би нарушила техни по-ранни права (тяхна по-рано заявена или регистрирана марка, или други по-ранни права, съгласно Регламента за регистрация на Европейска марка).
Във връзка с тази нова възможност за регистриране на марка за територията на България е много важно получаването на своевременна информация за появата на нови сходни заявки за марки.

 


© 2008 - 2020 МС Партнърс. Всички права запазени.
Уеб дизайн и програмиране: M3 Web