Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/partners/public_html/inc/head_operations.php on line 8
Обществени поръчки - Сфери на дейност - МС Партнърс

Сфери на дейност - Обществени поръчки

Засиленият интерес, както на българския, така и на чуждестранния бизнес, към публичните проекти, включително такива, финансирани със средства от ЕС, увеличи многократно броя на обществените поръчки през последните години в Република България, поради което тяхната регламентация претърпя редица промени. В сила от 15 април 2016 г. е изцяло нов Закон за обществените поръчки  (ЗОП), като предстои приемането и на Правилник за прилагането му (ППЗОП) . Ето защо, както за Възложителите, така и за Участниците в процедурите за възлагане на обществената поръчка, стана все по-необходимо използването на експертна помощ.

 

Услугите, които кантората ни предлага в сферата на обществените поръчки, включват:

1. Консултации на възложители и участници в процедури, свързани с прилагането на ЗОП и ППЗОП, както и на ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС и  ДИРЕКТИВА 2014/25/ЕС.

2. Правна помощ при подготовка на документация за участие в обявена обществена поръчка.

3. Изготвяне на правен анализ на Обявлението и документацията за участие в съответната обществена поръчка с оглед преценка за съответствието ѝ с изискванията на ЗОП, ППЗОП и др. приложими за конкретния случай нормативни актове, вкл. и европейски директиви : ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и ДИРЕКТИВА 2014/25/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги.

4. Преглед на относимата административна и съдебната практика с оглед спецификите на съответния казус.

3. Подготовка и подаване на жалба до Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) против решения за откриване на процедурата, както и срещу действия и бездействия на Възложител на обществена поръчка по ЗОП и НВМОП.

4. Подготовка и подаване на искане за налагане на временна мярка „спиране" на обществена поръчка до КЗК и евентуално обжалване на определението ѝ пред ВАС.

5. Подготовка, подаване на жалба и процесуално представителство пред КЗК във връзка с обжалване на обществена поръчка.

6. Подготовка и подаване на жалба до Върховен административен съд  против решение на КЗК по ЗОП и процесуално представителство пред съда.

 


© 2008 - 2020 МС Партнърс. Всички права запазени.
Уеб дизайн и програмиране: M3 Web