Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/partners/public_html/inc/head_operations.php on line 8
Дружествено право - Сфери на дейност - МС Партнърс

Сфери на дейност - Дружествено право

Стартирането на успешен бизнес, както и на всяка обществено насочена дейност започва с избор на подходяща правно-организационна форма, съответстваща на нуждите и особеностите на дейността.

В тази област „Манев&Партнърс“ разполага с дългогодишен опит, включващ регистрация, управление, преструктуриране и преобразуване на юридически лица по поръчка на местни или чуждестранни инвеститори.

1. Регистриране на търговски дружества и клонове на чуждестранни компании в България (подготовка на необходимите документи, организиране на подписване пред нотариус, депозиране на документите в Търговския регистър, снабдяване на клиента с удостоверение за извършеното вписване).

2. Регистриране на юридически лица с нестопанска цел, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (подготовка на необходимите документи, свързани с учредяването, подготовка и провеждане на учредително събрание, депозиране на учредителните документи в съда, снабдяване на клиента със съдебно решение за вписване на юридическото лице с нестопанска цел).

3. Подготовка на документи и вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (подготовка и провеждане на общо събрание на съдружниците/акционерите или членовете на сдружения, подготовка и депозиране на документите, отразяващи взетите решения в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, снабдяване на клиента с удостоверение за извършеното вписване или съдебно решение за вписване на обстоятелствата, касаещи юридическото лице с нестопанска цел).

4. Преобразуване (промяна в правно-организационната форма, сливане, вливане) на търговски дружества (подготовка на план за преобразуване и изготвяне на необходимите документи, депозиране на документите в Търговския регистър, снабдяване на клиента с удостоверение за извършеното вписване).

5. Преструктуриране на собствеността на търговски дружества, прехвърляне на дялове, апортиране на движимо и недвижимо имущество в капитала на търговски дружества (подготовка на необходимите документи, депозиране на документите в Търговския регистър, снабдяване на клиента с удостоверение за извършеното вписване).

6. Прехвърляне на търговски предприятия, ликвидация на търговски дружества.


© 2008 - 2020 МС Партнърс. Всички права запазени.
Уеб дизайн и програмиране: M3 Web